Video Từ vựng tiếng Anh lớp 11 - Unit 5: Being a Part of ASEAN - Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 04/06/2021 | 2333
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 11 - Unit 5: Being a Part of ASEAN | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 11 - Unit 5: Being a Part of ASEAN – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 11 Unit 5 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 - Unit 5: Being a Part of ASEAN

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 5

assistance (n): sự giúp đỡ

association (n): hội, hiệp hội

behaviour (n): tư cách đạo đức, hành vi, cách cư xử

bend (v): uốn cong

benefit (n): lợi ích

bloc (n): khối

brochure (n): sách mỏng ( thông tin/ quảng cáo về cái gì)

charm (n): sự quyến rũ

charter (n): hiến chương

constitution (n): hiến pháp

delicate (adj): mềm mại, thanh nhã

digest (v): tiêu hóa

economy (n): nền kinh tế

economic (adj): thuộc về kinh tế

elongated (adj): thon dài

external (adj): ở ngoài, bên ngoài

govern (v): cai trị, nắm quyền

graceful (adj): duyên dáng

identity (n): bản sắc

in accordance with : phù hợp với

infectious (adj): lây nhiễm

inner (adj): bên trong

interference (n): sự can thiệp

legal (adj) (thuộc) pháp lý, hợp pháp

maintain (v): duy trì

motto (n): phương châm, khẩu hiệu

official (adj): chính thức

outer (adj): bên ngoài

progress (n): sự tiến bộ

rank (n): thứ hạn

stability (n): sự ổn định 

theory (n): học thuyết, lý thuyết 

vision (n): tầm nhìn 

project (n): đề án, dự án, kế hoạch 

quiz (v): kiểm tra, đố 

Mindmap Unit 5 lớp 11 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 11 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 bằng mindmap

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 11 Unit 5 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 9

  • 10 - 17

  • 18 - 26

  • 27 - 35

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 5 có phiên âm - Vocabulary Unit 5 11th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 5 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 11 phần Getting Started nhé!

bloc /blɒk/ (n) khối

association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/ (n) hội, hiệp hội

economy /ɪˈkɒnəmi/ (n) nền kinh tế

maintain /meɪnˈteɪn/ (v) duy trì

stability /stəˈbɪləti/ (n) sự ổn định

external /ɪkˈstɜːnl/ (a) ở ngoài, bên ngoài

interference /ˌɪntəˈfɪərəns/ (n) sự can thiệp

quiz /kwɪz/ (v) kiểm tra, đố 

charter /ˈtʃɑːtə(r)/ (n) hiến chương

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 11 phần Language nhé!

constitution/ˌkɒnstɪˈtjuːʃn/ (n) hiếp pháp

govern/ˈɡʌvn/ (v) cai trị, nắm quyền

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/ (a) thuộc về kinh tế

theory /ˈθɪəri/ (n) học thuyết, lý thuyết

brochure /ˈbrəʊʃə(r)/ (n) sách mỏng ( thông tin/ quảng cáo về cái gì)

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 11 phần Skills nhé!

motto /ˈmɒtəʊ/ (n) phương châm, khẩu hiệu

rank /ræŋk/ (n) thứ hạn

progress/ˈprəʊɡres/ (n) sự tiến bộ

vision /ˈvɪʒn/ (n) tầm nhìn

identity /aɪˈdentəti/ (n) bản sắc

in accordance with/əˈkɔːdns/: phù hợp với

legal /ˈliːɡl/ (a) (thuộc) pháp lý, hợp pháp

elongated /ˈiːlɒŋɡeɪtɪd/ (a) thon dài

charm /tʃɑːm/ (n) sự quyến rũ

Communication and Culture

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 11 phần Communication and Culture nhé!

bend /bend/ (v) uốn cong

graceful /ˈɡreɪsfl/ (a) duyên dáng

delicate /ˈdelɪkət/ (a) mềm mại, thanh nhã

outer /ˈaʊtə(r)/ (a) bên ngoài

digest /daɪˈdʒest/ (v) tiêu hóa

inner /ˈɪnə(r)/ (a) bên trong

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 11 phần Looking Back nhé!

assistance /əˈsɪstəns/ (n) sự giúp đỡ

official /əˈfɪʃl/ (a) chính thức

infectious/ɪnˈfekʃəs/ (a) lây nhiễm

project /ˈprɒdʒekt/ (n) đề án, dự án, kế hoạch

behaviour /bɪˈheɪvjə(r)/ (n) tư cách đạo đức, hành vi, cách cư xử

benefit /ˈbenɪfɪt/ (n) lợi ích

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 5

  • Đề tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Being a Part of ASEAN
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 5
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 5

GETTING STARTED

LANGUAGE

SKILLS

COMMUNICATION AND CULTURE

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit5lop11 #tienganhlop11unit5 #tuvungtienganhlop11unit5

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019