Video Từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 11: Our Greener World - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 04/06/2021 | 4326
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 11: Our Greener World | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 11: Our Greener World – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 11 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 11: Our Greener World

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 11

air pollution (n): ô nhiễm không khí

soil pollution (n): ô nhiễm đất

deforestation (n): nạn phá rừng, sự phá rừng

noise pollution (n): ô nhiễm tiếng ồn

water pollution (n): ô nhiễm nước

be in need (v): cần

cause (v): gây ra

charity (n): từ thiện

disappear (v): biến mất

do a survey : tiến hành cuộc điều tra

effect (n): ảnh hưởng

electricity (n): điện

energy (n): năng lượng

environment (n): môi trường

exchange (v): trao đổi

invite (v): mời

natural (adj): tự nhièn

pollute (v): làm ô nhiễm

pollution (n): sự ô nhiễm

president (n): chủ tịch

recycle (v): tái chế

recycling bin (n): thùng đựng đồ tái chế

reduce (v): giảm

refillable (adj): có thể bơm, làm đầy lại

reuse (v): tái sử dụng

sea level (n): mực nước biển

swap (v): trao đổi

wrap (v): gói, bọc

Mindmap Unit 11 lớp 6 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 11 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 10

  • 11 - 20

  • 21 - 29

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có phiên âm - Vocabulary Unit 11 6th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 11 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 6 phần Getting Started nhé!

 

natural /ˈnætʃ·ər·əl/ (adj) tự nhiên

environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ (n) môi trường

pollution /pəˈlu·ʃən/ (n) sự ô nhiễm

water pollution /ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/ (n) ô nhiễm nước

deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n) nạn phá rừng, sự phá rừng

 

noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n) ô nhiễm tiếng ồn

soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n) ô nhiễm đất

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 6 phần A Closer Look 1 nhé!

 

reduce /rɪˈdus/ (v) giảm

reuse /riˈjuz/ (v) tái sử dụng

recycle /riˈsɑɪ·kəl/ (v) tái chế

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 6 phần A Closer Look 2 nhé!

 

pollute /pəˈlut/ (v) làm ô nhiễm

electricity /ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ (n) điện

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 6 phần Communication nhé!

 

do a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/ tiến hành cuộc điều tra

recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ (n) thùng đựng đồ tái chế

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 6 phần Skills 1 nhé!

 

refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj) có thể bơm, làm đầy lại

charity /ˈtʃær·ɪ·t̬i/ (n) từ thiện

swap /swɑːp/ (v) trao đổi

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 6 phần Skills 2 nhé!

 

president /ˈprez·ɪ·dənt/ (n) chủ tịch

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v) trao đổi

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 6 phần Looking Back nhé!

 

disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ (v) biến mất

cause /kɔz/ (v) gây ra

sea level /ˈsi ˌlev·əl/ (n) mực nước biển

energy /ˈen·ər·dʒi/ (n) năng lượng

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 11

  • Đề tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our Greener World
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 11
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 11

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit11lop6 #tienganhlop6unit11 #tuvungtienganhlop6unit11

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019