Video Từ vựng tiếng Anh lớp 8 - Unit 3: Peoples of Vietnam - Học Hay


Đăng bởi Khánh Ly | 04/06/2021 | 3723
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 8 - Unit 3: Peoples of Vietnam | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 8 - Unit 3: Peoples of Vietnam – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 8 Unit 3 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 - Unit 3: Peoples of Vietnam

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 3

ancestor (n): ông cha, tổ tiên

basic (adj): cơ bản

complicated (adj): tinh vi, phức tạp

costume (n): trang phục

curious (adj): tò mò, muốn tìm hiểu

custom (n): tập quán, phong tục

diverse (adj): đa dạng

diversity (n): sự đa dạng, phong phú

ethnic (adj): thuộc về dân tộc

ethnic group (n): nhóm dân tộc

ethnic minority people (n): người dân tộc thiểu số

gather (v): thu thập, hái lượm

heritage (n): di sản

hunt (v): săn bắt

insignificant (adj): không quan trọng, không ý nghĩa

majority (n): đa số

minority (n): thiểu số

multicultural (adj): đa văn hóa

recognise (v): công nhận, xác nhận

shawl (n): khăn quàng

speciality (n): đặc sản

stilt house (n): nhà sàn

terraced field (n): ruộng bậc thang

tradition (n): truyền thống

unique (adj): độc nhất, độc đáo

waterwheel (n): cối xay nước

Mindmap Unit 3 lớp 8 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 8 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 8 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 8 Unit 3 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 9

  • 10 - 18

  • 19 - 26

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 3 có phiên âm - Vocabulary Unit 3 8th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 3 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 3 lớp 8 phần Getting Started nhé!

 

ethnic (adj) /ˈeθnɪk/ (thuộc): dân tộc

ethnic group (n) /ˈeθnɪk ɡruːp/ (nhóm): dân tộc

curious (adj) /ˈkjʊəriəs/: tò mò, muốn tìm hiểu

ethnic minority people (n) /ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti ˈpiːpl/: người dân tộc thiểu số

custom (n) /ˈkʌstəm/: tập quán, phong tục

tradition (n) /trəˈdɪʃn/: truyền thống

majority (n) /məˈdʒɒrəti/: đa số

minority (n) /maɪˈnɒrəti/: thiểu số

costume (n) /ˈkɒstjuːm/: trang phục

stilt house (n) /stɪlt haʊs/ nhà sàn

terraced field (n) /ˈterəst fiːld/: ruộng bậc thang

heritage (n) /ˈherɪtɪdʒ/: di sản

recognise (v) /ˈrekəɡnaɪz/: công nhận, xác nhận

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 3 lớp 8 phần A Closer Look 1 nhé!

 

insignificant (adj) /ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt/: không quan trọng, không ý nghĩa

complicated (adj) /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/: tinh vi, phức tạp

basic (adj) /ˈbeɪsɪk/: cơ bản

gather (v) /ˈɡæðə(r)/: thu thập, hái lượm

hunt (v) /hʌnt/: săn bắt

shawl (n) /ʃɔːl/: khăn quàng

waterwheel (n) /ˈwɔːtəwiːl/: cối xay nước

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 3 lớp 8 phần A Closer Look 2 nhé!

 

multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hóa

diverse (adj) /daɪˈvɜːs/: đa dạng

speciality (n) /ˌspeʃiˈæləti/: đặc sản

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 3 lớp 8 phần Looking Back nhé!

 

unique (adj) /juˈniːk/: độc nhất, độc đáo

ancestor (n) /ˈænsestə(r)/: ông cha, tổ tiên

 

diversity (n) /daɪˈvɜːsəti/: sự đa dạng, phong phú

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 3

  • Đề tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Peoples of Vietnam
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 3
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 3

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit3lop8 #tienganhlop8unit3 #tuvungtienganhlop8unit3

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019