Video Từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 9: English in the World - Học Hay


Đăng bởi Khánh Ly | 04/06/2021 | 1986
Cách đọc, phát âm từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 9: English in the World | Video Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 9: English in the World – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 9 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 9: English in the World

Audio - Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9

accent (n): giọng điệu

bilingual (adj): người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng

dialect (n): tiếng địa phương

dominance (n): chiếm ưu thế

establishment (n): việc thành lập, thiết lập

factor (n): yếu tố

get by in (a language) (v): cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ với với những gì mình có

global (adj): toàn cầu

flexibility (n): tính linh hoạt

fluent (adj): trôi chảy

imitate (v): bắt chước

immersion school (n): trường học nơi một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ được sử dụng hoàn toàn

massive (adj): to lớn

mother tongue (n): tiếng mẹ đẻ

mutinational (adj): đa quốc gia

official (adj): (thuộc về) hành chính; chính thức

openness (n): độ mở

operate (v): đóng vai trò

pick up a language (v): học một ngôn ngữ theo cách tự nhiên từ môi trường xung quanh

punctual (adj): đúng giờ

rusty (adj): giảm đi do lâu không thực hành sử dụng

simplicity (n): sự đơn giản

variety (n): thể loại

Mindmap Unit 9 lớp 9 - Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 9 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 9 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 9 Unit 9 - tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá - Learn English on Lockscreen

  • 1 - 8

  • 9 - 15

  • 16 - 23

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9 có phiên âm - Vocabulary Unit 9 9th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 9 phần Getting Started nhé!

 

operate (v) /ˈɒpəreɪt/ đóng vai trò

simplicity (n) /sɪmˈplɪsəti/: sự đơn giản

variety (n) /vəˈraɪəti/: thể loại

openness (n) /ˈəʊpənnəs/ độ mở

punctual (adj) /ˈpʌŋktʃuəl/: đúng giờ

flexibility (n) /ˌfl eksəˈbɪləti/: tính linh hoạt

official (adj) /əˈfɪʃl/: (thuộc về) hành chính; chính thức

accent (n) /ˈæksent/: giọng điệu

dialect (n) /ˈdaɪəlekt/ tiếng địa phương

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 9 phần A Closer Look 1 nhé!

 

bilingual (adj) /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/: người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng

fluent (adj) /ˈfl uːənt/: trôi chảy

rusty (adj) /ˈrʌsti/: giảm đi do lâu không thực hành/sử dụng

pick up (a language) (v) /pɪk ʌp/: học một ngôn ngữ theo cách tự nhiên từ môi trường xung quanh

get by in (a language) (v) /get baɪ ɪn/: cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ với với những gì mình có

imitate (v) /ˈɪmɪteɪt/: bắt chước

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 9 phần Skills 1 nhé!

 

dominance (n) /ˈdɒmɪnəns/ chiếm ưu thế

immersion school (n) /ɪˈmɜːʃn skuːl/: trường học nơi một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ được sử dụng hoàn toàn

global (adj) /ˈɡləʊbl/: toàn cầu

factor (n) /ˈfæktə(r)/ yếu tố

establishment (n) /ɪˈstæblɪʃmənt/ việc thành lập, thiết lập

massive (adj) /ˈmæsɪv/: to lớn

mother tongue (n) /ˈmʌðə tʌŋ/: tiếng mẹ đẻ

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 9 phần Skills 2 nhé!

 

multinational (adj) /ˈmʌːtiˈnæʃnəl/: đa quốc gia

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9

  • Đề tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the World
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 9

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit9lop9 #tienganhlop9unit9 #tuvungtienganhlop9unit9

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019